New announcement. Learn more

WAT KENMERKT 'ALONGSIDERS'? LEER MEER OVER HET ALONGSIDERS DNA!

DEEL 1 - INTRODUCTIE

Voordat je verder gaat een vraag:

Wat is jouw definitie van discipelschap?

In veel kerken en onder veel christenen gaat het regelmatig over discipelschap. En daar is veel reden voor. Jezus zegt in Zijn laatste woorden dat wij onderweg moeten gaan en discipelen moeten maken. 

Het is echt een understatement te zeggen dat dit dus belangrijk is - deze opdracht zou aan de kern van ons leven moeten liggen. Met andere woorden: dit is jouw grote opdracht zolang je hier op aarde leeft. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Want wat is discipelschap eigenlijk?

Een discipel (Latijn discipulus, -i) is een leerling of een volgeling van een leider. Als discipel nemen we de plek in van een leerling of volgeling van een leider of meester. Onze Leider en Meester is Jezus. Een discipel is iemand die helemaal wil worden zoals de Meester - Jezus - is. In de Bijbel staat 'het moet genoeg zijn voor een discipel dat hij wordt zoals zijn Meester'.

Dat 'worden zoals de Meester' heeft betrekking op alle terreinen van ons leven. We willen niet alleen weten hoe de Meester denkt - we willen dat ook in de praktijk uitleven. We willen de Meester volgen in wat Hij leert én wat Hij doet. Zijn opdrachten zijn het waard om te bestuderen, maar in de eerste plaats zijn ze bedoeld om uit te leven.

Tussen je hoofd en je handen ligt je hart. Je mag je door je Meester - Jezus - laten aanraken. Zijn hart mag jouw hart worden. Waar Hij passie voor heeft mag ook jouw passie worden.

Bij Alongsiders definiëren we discipelschap (1) enerzijds als het proces waarbij je zelf achter Jezus - je Meester en Leider - aangaat en Hem alle autoriteit op alle vlakken in je leven geeft. Als discipel van Jezus word je steeds meer zoals de Meester. (2) De keerzijde daarvan is dat je naar iemand anders uitreikt en hem of haar ‘discipelt’. Discipelschap is een werkwoord.

Wat je ontvangen hebt geef je weer door aan iemand anders. Steven Covey schrijft in zijn boek dat doorvertellen het ‘next level’ van leren is. Door te vertellen wat je leerde zet het zich vast in je hart. En laat dat nu net zijn wat we willen in het volgen van Jezus.

DEEL 2 - ONZE CULTUUR & WAARDEN

Voordat je verder gaat een vraag:

Op basis van welke principes maak jij keuzes?

En, hoe motiveer jij mensen?

WE MAKEN ONZE BESLISSINGEN 'WISE'

De WISE principes gebruiken we om richting te geven aan de beslissingen die we maken.
Dat zijn de beslissingen van de beweging als geheel, maar ook de beslissingen die jij als Alongsider maakt.

De WISE principes staan voor:

W - Wholistic, I - Inspirational, S - Scalable, E - Empowering

WHOLISTIC

Wholistic in het Engelse woord voor ‘holistisch’. Het betekent eenvoudig dat we naar elk aspect van de persoon kijken.

De Alongsidersbeweging verlangt ernaar om kwetsbare kinderen sociaal, emotioneel, mentaal, fysiek en spiritueel te zien herstellen en veranderen, zodat ze als hele mensen kunnen leven.

EMPOWERING

Empowering is een Engels woord dat zich wat lastig laat vertalen. Het betekent dat we jou de leiding geven over je Alongsidersreis. Natuurlijk geven we je kaders en helpen je in dit proces. We bemoedigen, sporen je aan en geven je sleutels om het Alongsider zijn tot een succes te maken. 

Je zult in dit proces fouten maken. Dat geeft niets. Zie je fouten als een mogelijkheid om verder te leren en te groeien. Als we naar Jezus kijken zien we dat Hij Zijn discipelen ook ‘empowerd’, dat ze fouten mogen maken en dat Jezus ze liefdevol tegemoet komt. Heb geduld met jezelf en met je jonge broer of zus.

SCALABLE

Scalable is het Engelse woord voor ‘schaalbaar’. Het betekent dat we ons als beweging zo organiseren en dat jij als Alongsider zo bezig bent dat we niet in de weg staan voor groei. Dat kan de groei van de beweging als geheel zijn, of de groei die jijzelf met je jongere broer of zus doormaakt.

INSPIRATIONAL

Inspirational is het Engelse woord voor ‘inspirerend’. Het betekent dat we door onze omgang met onze jongere broer of zus hem of haar willen inspireren. We hebben niet zomaar een verhaal. We hebben het goede nieuws van Jezus, het evangelie. Het meest inspirerende verhaal dat je kunt bedenken! Het gave is dat we dit goede nieuws op elk terrein van het leven mogen laten zien. Holistisch inspirerend dus. Het is belangrijk dat jij als Alongsider word gemotiveerd door liefde en geïnspireerd (letterlijk: vervuld door de Geest van Christus) in plaats van door geld of de belofte van beloningen of, nog verontrustender, schaamte, schuld of verplichting.

MOTIVEREN DOEN WE ZO

De tweede set van waarden die belangrijk zijn voor Alongsiders komen van de ‘Circle of Courage’ of de cirkel van moed. De ‘Circle of Courage’ heeft alles te maken met hoe we mensen motiveren. Waardoor doen mensen wat ze doen?

Als Alongsiders hebben we de 4 elementen uit de 'Circle of Courage' aangepast naar 4 elementen die beter passen bij Alongsiders. De 4 elementen zijn:

Belonging - toebehoren, Mastery - meesterschap, Ownership - eigenaarschap, Purpose - doel

BELONGING

Belonging of toebehoren betekent dat ieder mens ergens bij wil horen. Elk kind heeft een vorm van vertrouwde relaties nodig. Dit kan bijvoorbeeld het gezin zijn, of de kerk waar een kind naar toe gaat. Als kinderen deze relaties niet hebben binnen het gezin of de kerk, gaan ze op zoek naar een groep mensen die hen accepteert. Natuurlijk kan iemand goed terecht komen en zich aansluiten bij een vereniging of samen met anderen een bepaalde hobby gaan uitoefenen, maar het kan ook flink misgaan en dan zie je dat ze zich aansluiten bij bijvoorbeeld een ‘gang’. Wanneer kinderen ervaren dat ze deel uitmaken van betrouwbare en betekenisvolle relaties, leren ze op de juiste manier naar zichzelf kijken en zelf betekenisvolle relaties met anderen te vormen.

Jij hoort bij de Alongsidersfamilie, en als Alongsider mag jij je jongere broer of zus ook uitnodigen erbij te horen.

MASTERY

Mastery betekent dat we het vermogen hebben om aan een taak te werken, doelen te stellen, problemen op te lossen en resultaten te behalen. We leven in een wereld die een zekere mate van meesterschap vereist in ruil voor geld om te leven, dus in die zin is het een basisbehoefte. Maar meesterschap gaat niet alleen over inkomen en status. Kunstenaars en dichters, atleten en geleerden en zelfs kinderen die in bomen klimmen, zoeken meesterschap met of zonder beloningen of erkenning. De behoefte aan meesterschap hoort bij het mens zijn. We kunnen het terugvinden in Genesis waarin we lezen over Gods bedoeling voor mensen om een positief meesterschap over een vredige schepping te hebben.
Bij Alongsiders werken we eraan om goed te worden in discipelen maken. Allereerst door zelf een discipel te zijn. We werken eraan om steeds meer te worden zoals de Meester - Jezus.

OWNERSHIP

Ownership gaat over eigenaarschap. Bij Alongsiders leggen we het eigenaarschap van de relatie met je jongere broer of zus bij jou neer. Al biddend kies je zelf je jongere broer of zus. Je bepaalt zelf wanneer je elkaar wilt ontmoeten. Jullie kiezen zelf de challenges waar jullie aan wilen werken. Je hebt dus zelf de bevoegdheid om deze keuzes te maken. Met eigenaarschap en bevoegdheid komt ook verantwoording. Wij zijn er om jou te ondersteunen en jullie te helpen groeien.

Gekoppeld aan ownership - eigenaarschap - zit ook een principe dat we co-creatie noemen. Co-creatie wil zeggen dat we samen creëren. Wie kan er bijvoorbeeld beter een challenge verzinnen dan jijzelf? Je trekt week in week uit op met je jonge broer of zus en weet zelf het beste hoe je daarbij geholpen kunt worden en hoe je leeftijdsgenoten kunnen aanmoedigen. We hebben allemaal creativiteit gekregen en mogen die inzetten. Bij Alongsiders dagen we je daarin uit en zijn je ideeën meer dan welkom.

PURPOSE

Purpose is een beetje een ruim begrip. Het gaat over het doel waar je voor leeft, over vrijgevigheid, maar bijvoorbeeld ook over vervulling. Niemand wil voor niets leven, of alleen maar voor de lol. Jij hebt idealen, plannen en wilt ergens voor gaan toch?
Dat gaat veel dieper dan geld en heeft veel meer te maken met het vinden van je levensdoel. De vraag naar waarom jij bent wie je bent. Je identiteit. Vanuit die invalshoek krijgt ook ‘vrijgevigheid’ zijn plaats - we geven (onszelf) voor iets groters, voor iets mooiers. Voor iets dat boven onszelf uitgaat.

Wij mogen weten dat we ons leven geven voor Jezus. Hij heeft alles voor ons gegeven - Zichzelf. En als zijn discipelen geven we onszelf nu aan Hem. Hij is onze Meester en de Leider. Hij heeft het voor het zeggen. Zijn agenda is onze agenda geworden. Zijn passies die van ons. We willen door Zijn ogen leren zien en met dezelfde doelgerichtheid en vrijgevigheid leren leven als Jezus.

DEEL 3 - MODEL & CHALLENGES

Voordat je verder gaat een vraag:

Wat is je grootste uitdaging?

Welke ‘challenge’ legde Jezus Zijn discipelen voor?

NEEM DE TIJD VOOR REFLECTIE:

Waar staat jouw kerk op dit spectrum?
Je school?
Het bedrijf waar je werkt?
Waar sta jij?

Bij Alongsiders werken we met challenges. Challenges zijn opdrachten die je samen met je jongere broer of zus doet. Al deze opdrachten komen vanuit het onderwijs van Jezus of de apostelen. Door gehoorzaamheid doe je wat je Meester - Jezus - je opdraagt, en daardoor leer en groei je. Neem maar eens een kijkje bij de challenges en je ziet hoe die opdrachten eruit kunnen zien.

Challenges bestaan meestal uit 4 blokken die je in 4 weken uit kunt voeren. Je werkt op die manier een maand aan een thema. Uiteraard kun je de challenge in je eigen tempo uitvoeren en mag je er ook sneller doorheengaan of er juist meer tijd voor nemen.

Challenges bestaan uit opdrachten, inspiratievideo's, verdiepende opdrachten, evaluaties, enz. We nemen je mee en zetten de kaders voor je neer. Uiteraard heb je zelf alle ruimte om die creatief in te vullen en aan te passen aan jullie situatie en plek. Co-creatie zoals in vorige video beschreven dus.

De eerste challenge heb je al aangepakt: je bent namelijk aan de Alongsiderstraining bezig en kiest straks een jongere broer of zus. Dat is een antwoord op de opdracht van de Heer Jezus is Mattheüs 28 waar Hij ons de opdracht geeft om discipelen te maken.

Groei vindt plaats via gehoorzaamheid. Als discipelen van Jezus willen we Hem gehoorzaam zijn. De opdrachten die Jezus geeft willen we daarom oppakken en uitvoeren. We voelen ons aangesproken als Jezus deze opdrachten geeft. We voelen ons door de Meester ‘ge-challenged’ en nemen de challenge aan.

DEEL 4 - (KIND)VEILIGHEID

Voordat je verder gaat een vraag:

Waarom is veiligheid belangrijk?

Hoe zorg je voor een veilige omgeving?

Wat heb jij daarvoor nodig?

Alongsiders heeft een speciale focus op dat wat kwetsbaar is. Dat wat alleen is. Dat wat in de knel zit. Vandaar ook onze slogan 'we walk alongside those who walk alone'. Dit is in lijn met wat Jezus ook deed. Lees Lukas 4 maar eens. Jezus spreekt daar als het ware zijn ‘missie-statement’ uit, en het gaat daar over de armen, de blinden, de gebrokenen van hart, gevangenen. We weten dat Jezus’ liefde voor iedereen is en toch is er een speciale plek, speciale aandacht voor dat wat in de knel zit.

Dat is ook de reden dat we jou aanmoedigen om te kijken naar wie er in jou buurt in de knel zit. De kwetsbare in jouw omgeving. Die jongen of dat meisje wat er buiten staat, kwetsbaar is, het moeilijk heeft. Elk kind verwelkomd is onderdeel van onze droom. Elk kind heeft een Alongsider nodig, en we willen beginnen bij die kinderen die dat het meest nodig hebben. Dat wat al kwetsbaar is heeft bescherming nodig. In de Bijbel lezen we in een profetie over Jezus dat Hij 'het geknakte riet niet zal verbreken, de uitdovende vlaspit zal Hij niet verbreken.' Jezus legt er juist Zijn handen omheen, beschermd. Je ziet Hem als het ware het riet wat al bijna gebroken is weer rechtop zetten. Je ziet Hem als het ware zachtjes blazen bij die vlaspit zodat het vuurtje weer aangaat. Beschermend, voorzichtig, vol liefde.

Op diezelfde voorzichtige manier mag jij met je jongere broer of zus omgaan. Hem of haar beschermen, liefhebben, opbouwen en bemoedigen. Om dit te borgen geven we hier in de commitments die je maakt veel aandacht aan. Dat heeft betrekking op jezelf en wat jij wel en niet doet, maar heeft ook betrekking op je omgeving, en dan in het bijzonder je 'groep van 5'.

Jij maakt als Alongsider een aantal commitments. In de Alongsiders training vind je ze allemaal uitgebreid terug, maar het het komt neer op een commitment om:

  • geestelijk en fysiek gezond te zijn,
  • geen geweld te gebruiken maar te beschermen,
  • transparant te zijn,
  • te beschermen tegen misbruik, en misbruik direct te melden, en
  • verantwoording te nemen voor alles wat je met je jongere broer of zus doet en daarop aanspreekbaar zijn.

Met deze commitments leggen we de lat hoog. En dat past helemaal bij de Meester die we volgen. In deze wereld waar zoveel gebrokenheid is, zoveel misbruik, zoveel verslaving, zoveel geweld willen wij brengers van heling, Shalom, gerechtigheid en bescherming zijn. Niet omdat wij zo goed zijn, maar in de kracht van de Meester - Jezus.

Naast dat we Jezus nodig hebben om dit te doen hebben we ook elkaar nodig. Jij hebt je ‘groep van 5’ nodig om overeind te blijven, staande te blijven. Jullie houden elkaar verantwoordelijk, jullie bevragen elkaar, bidden voor elkaar. Bouwen samen een feestje als daar reden voor is en ondersteunen elkaar als het moeilijk is. Als ‘groep van 5’ hebben jullie niet alleen het recht om elkaar te bevragen, jullie gaan de ‘verplichting’ aan om elkaar tot steun te zijn. Jullie zijn een groep die samen optrekken, elkaar vasthouden.

Een belangrijk principe in dit alles is transparantie. Transparantie naar je groep van 5, naar je jongere broer of zus, maar ook naar zijn of haar ouders en naar je gemeente. Om die reden vraag je toestemming aan de ouders (of verzorgers) van je jongere broer of zus. Ook vraag je toestemming aan je voorganger, oudste, jeugdwerker uit je gemeente.

Het spreekt voor zich dat Alongsiders altijd de richtlijnen van de overheid en instanties zal volgen. Alongsiders heeft  interne richtlijnen en procedures om zowel preventief als (indien nodig) correctief op te treden. Maar richtlijnen en procedures geven moeilijk het hart weer - dat waar we voor willen gaan. Dat ‘hart’ vinden we in Jezus en hoe Hij handelt. Hem willen we volgen. Kindveiligheid is topprioriteit.

REFLECTEER OP STAP 02 VAN DE TRAINING

{{errors.first('rs-8989-09de-e17d', 'rs-8989-184c-bb56')}}
{{errors.first('rs-8989-09de-51f6', 'rs-8989-184c-bb56')}}
{{errors.first('rs-8989-09de-3a9c', 'rs-8989-184c-bb56')}}
{{errors.first('rs-8989-09de-ecd5', 'rs-8989-184c-bb56')}}
{{errors.first('rs-8989-09de-0407', 'rs-8989-184c-bb56')}}
{{errors.first('rs-8989-09de-4969', 'rs-8989-184c-bb56')}}
{{errors.first('rs-8989-09de-847c', 'rs-8989-184c-bb56')}}
{{errors.first('rs-8989-09de-db90', 'rs-8989-184c-bb56')}}

Je feedback is verzonden

JE BENT AL BIJNA OP DE HELFT VAN DE TRAINING! WE BIDDEN DAT DEZE STAPPEN VOOR JOU EEN BRON VAN INSPIRATIE ZULLEN ZIJN.

HULP NODIG? WIJ STAAN VOOR JE KLAAR

We kunnen ons voorstellen dat je hulp nodig hebt, of met een vraag zit. Wij zijn er voor jou.
Vul het formulier hieronder in en we helpen je graag verder.

{{errors.first('rs-8989-f890-0e2d', 'rs-8989-0c64-37ec')}}
{{errors.first('rs-8989-f890-44e7', 'rs-8989-0c64-37ec')}}
{{errors.first('rs-8989-f890-3929', 'rs-8989-0c64-37ec')}}

Je bericht is verzonden

 

This product has been added to your cart

CHECKOUT